Från Strängnäs kyrkomuseum 1910

Omslagsbild

Titel

Från Strängnäs kyrkomuseum 1910

Anmärkning

År 1910 öppnades ett kyrkomuseum i Strängnäs domkyrka, där ett mindre antal föremål finns hos Sörmlands museum. Nedan följer en kortfattad beskrivning av samlingen på Sörmlands museum följt av domkyrkomuseets historia och litteraturhänvisning.

Sörmlands museums nuvarande samling:

Idag ingår ett tjugotal skulpturer och ett antal fragment av trä, från medeltid till 1800-tal. Det rör sig om skulpturer, från stora krucifix, Kristus- och helgonfigurer till sakramentskåp. Ett tiotal miniatyrer, ”ryska föremål” kommer sannolikt från Strängnäs läroverk. Tre rökelsekar, sockenbudstyg av tenn och en pyxis mm. Ett tiotal textilier, bestående av bland annat kalkdukar och mässhakar. Materialet identifierades med hjälp av två kataloger från 1910 och 1911, samt en inventarielista upprättad 1945.

Vissa föremål har varit utställda i Kungstornet, Nyköpingshus under förra delen av 1900-talet och i utställningen ”Snickare, snidare, målare: om tillverkning av medeltida altarskåp” under 1980-talet. Andra föremål har överförts senare vid olika tillfällen från Strängnäs museum och från Torekällbergets museum. Under senare år har även textila depositioner omhändertagits i samband med Riksantikvarieämbetets flytt till Gotland 2008 efter ett riksdagsbeslut 2007. Det ansågs då lämpligt att överföra deras depositioner till respektive länsmuseum. Stora delar av detta har senare återgått till respektive kyrka.

En kortlåda från Strängnäs tidigare museisamling innehåller "Katalog på kyrkomuseets arkiv och böcker" Kortregistret innehåller hänvisningar till olika typer av administrativa handlingar i samband med lån och depositioner, kyrka för kyrka. Troligen upprättad under 1940-talet. Originalhandlingarna förvaras sannolikt i Strängnäs stadsarkiv.

Historik:

På grund av vad som upplevdes som brist på försiktighet i hanteringen av de kyrkliga föremålen upprättades en lokal för samlingarna i Vårfrukoret i domkyrkan år 1890. Följande citat är taget ur en artikel ur Fornvännen från 1933:

”Gamla, skröpliga textilier och skulpturer från stiftets kyrkor ha här fått skydd inom stiftkyrkans egna murar. Tanken att bereda husvilla helgoninvalider och andra kyrkliga kulturminnen en tryggad asyl med nödig omvårdnad går i Strängnäs stift tillbaka till 1860—70-talen. Det sorgliga tillstånd, vari äldre kyrkoinventarier råkat i mitten av förra århundradet, gav anledning till bekymmer. En sällsam brist på pietet rådde; man kunde på kyrkoauktioner för några ören slå bort värdefulla konst- och forna kultföremål. Sådant måste uppkalla ansvarskännande män till handling. (…)
1890 upplåts det nämnda Vårfrukoret till lokal för de kyrkliga samlingarna. 1910 ordnades och katalogiserades dessa av friherre C. R. at Ugglas i samband med en utställning. Den, som stiftet mer än någon annan bör tacka för fullföljandet av detta kyrkliga kulturarbete, är framlidne lektor Isak Fehr, från 1880-talet Aminsons efterträdare som historiarum lektor i Strängnäs”.

Rörande de kyrkliga textilierna finns ett brev bevarat från 1982 som ger en förklaring till vad som hände längre fram med samlingen:

”Textilsektionen har från Södermanlands museum mottagit en samling äldre kyrkliga textilier för vidare handläggning. Textilierna, tillsammans med andra kyrkliga föremål, samlades in från och med 1870-talet av Södermanlands Fornminnesförening från främst sörmländska kyrkor. Föremålen ordnades till en permanent utställning i Strängnäs domkyrka, som stod färdig 1910. Då Södermanlands Fornminnesförening upphörde 1946 (den uppgick då i Södermanlands Hembygdsförbund) splittrades samlingen. Många av föremålen fördes till Statens Historiska Museum för skyddsförvaring. Andra överflyttades till Roggeborgen i Strängnäs. Flera av de sistnämnda textilierna konserverades hos Riksantikvarieämbetets textilsektion 1947-48. Omkring 1965 överfördes de textilier som förvarades i Roggeborgen Till Torekällbergets museum i Södertälje. 1979 flyttades de därifrån till Södermanlands museum i Nyköping. Södermanlands museum har meddelat oss att man saknar både förvaringsmöjligheter och vårdresurser för att ta hand om dessa textilier. Därför överförde man samlingen 1981 till Riksantikvarieämbetets textilsektion för vidare utredning”.

Litteratur:
Två kataloger över utställningarna i Strängnäs. Observera att föremålsnumren inte överensstämmer i dessa kataloger.

"Strängnäs 1910. Utställning af äldre kyrklig konst från Strängnäs stift. Katalog" av Curman, Roosval och af Ugglas

"Katalog öfver Södermanlands fornminnesförenings kyrkomuseum i Strängnäs, upprättad af Carl R. af Ugglas, Strängnäs 1911

Maskinskriven "Inventarieförteckning över Södermanlands Fornminnesmuseum i Strängnäs domkyrka" upprättades 1945 och uppdaterades 1979. Numreringen följer ovan nämnda katalog från 1911.

Fornvännen 1933 (28), under ”Smärre meddelanden, Kyrkan och fornvården” om Strängnäsutställningen och bakgrund till den av sysslomannen vid Strängnäs stift Mats Åmark

Utdrag ur artikel i Fornvännen 1933 av sysslomannen vid Strängnäs stift Mats Åmark

Ur brev från Riksantikvarieämbetet 1982-09-27 Dnr 1894/81, Inger Estham, avdelningsdirektör.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17094

Historik

Strängnäs domkyrka