SLM 5624 - Pergamentbrev från 1647, drottning Kristinas namnteckning

Titel

SLM 5624 - Pergamentbrev från 1647, drottning Kristinas namnteckning

Anmärkning

Pergamentbrev, köpebrev från 1647 där drottning Kristina säljer ett stort antal gårdar i Södermanland till bruksägare Paul Kewenhülle den 8 april 1647

Ett rött lacksigill i trädosa av masurbjörk utan lock med vit/grön/rosa sidenband. Brevets höjd är 480mm och med sigill 700mm.

Drottning Kristinas namnteckning.

Christina den yngre försäljer den 8 april 1647 ett antal gårdar i Södermanland, nämligen i Juletta socken Lijda, Ängetorp, Hälltäppa, Båtten, Dafwika, LillaHögbrunn, Fäboda, Lijnsätter, Wadshammar, Häbbeshälla, Baggebool, Getebotorp, Österhedan, Helleråd, och Hjelmsätter, i Österåkers sn tre hemman, Hulla, tre skattehemman, Överhulla, Torp, Gräfsbool, Storetäppa, Vannala, Boda, Berga, tre skattehemman, Etterstad, två hemman, AAsköö, Blomsterhult, Snyta, Höögiöle, Askerbool, Klockarebool, Nyckelboda, Uthjordar i Berga och Asköö, kvarnar i Torp, Över och Nerderhulla, Skogen, Bångerbool, Etterstadh, en vret i Säby samt nedan förtecknade kronohemman, nämligen Laggarebool, Lacketorp, Täppa, Steenbro, Crookäng, Backa, Röödh, Wadh, Waltran, Siöiöle, Brogetorp och till Skogen och Täppan kvarnar.I Floda socken Eneby skattehemman med utgjordar, Giöterstadh, Karstadh, Hägerboo, Hijsiö, Nollankierr, Slättfall, Sättra, Wäsby och Ingewaldsboda. I Sköldinge socken Skyllinge och Skalunda kronohemman. I Västergötland och Hasslösa socken Öfwantorps Kronobygge. Den överenskomna köpesumman skulle vara 17.603 riksdaler 8 öre och 16 8/9 penningar i silvermynt, och köparen är bruksägaren Paul Kewenhüller. Drottning Christina har egenhändigt undertecknat salubrevet och rikssigillet är bevarat.

Avskrift:
Wij Christina medh Gudz nåde Sweriges Göthes och Wendes utkhorade Drotning och Arf-Furstinna etc. Storfurstinna till Finland Hertiginna uthi Estland och Carelen Fröken öfwer Ingermanland, Giöre Witterligt, att såsom Dess elskelige wåre och Sweriges Rijkes för detta warande respective Förmyndare och Regeringh hafwe uthi wåre omyndige åhr till Rijksens och fäderneslandsens Understödh och erhållande med dess åliggande stoore och merkelige Krigsbeswär funnit nödigt, att under arfligit frelse, uplåta någre Wåre och Chronones godz, åth wårt Ridderskap och Adell här i Rijkett, och till Chronones mehre Nytta inrekna låtet stoora gerden och Saltpetterhielpen, Rijksdahleren skattat à Sex Mark, och sedan att gifwas Halfempte Dahler procento, efter sedwanligh och i wår sahlige Kere Herr Faders Tijd gillade Taxa och Werdering: Altså och emedan Wij igenom Gudz nådiga försyn och Bijstånd, kombne tilll wåhre myndige åhr och i wårt Rijkes Regering trädde, Hafwe sielfwe befunnit Regementet wara store beswär, serdeles genom och widh desse krigen underkastat, och wij der till lijsa och understödia, emedan Rijksens Ständer och Undersåtare icke äro med högre skatt och pålaghor att beswära, hafwa iblandh andre Uptenklige och öflige medell, med wårt elskelige Rijks Rådz rådhe beslutat att emot förb:te och sist bruklige Prijs och Rentors inreknandhe och Wereringh till Köps Uplåta och försellia någre Wåre och Chronones Godz åth wåre trogne Männ och Undersåtare af Ridderskapet och Adelen här i Rijket, som Oss och Chronan med dheres Medell till hielp och Undsetning komma wele och kunne. Hwarföre, sedan Oss elskelige Wår troo Man och för detta Öfwerste den Edle och Welborne Herr Paul Kewenhüller till Ainhelberg, frijherre till Landzchron och Warnbergh, hwar till höra Osterwidz och Carlsborghz Arflandh Stalmäster till Kärndten, hafuer sigh Under-dånigst tilbudit och presenterat att Undsättia Oss och Chronan en Summa af Siuttontusendh Sexhundradhe Tree Rijksdahler in Specie Otta öre, Sexton Otta Niondels penningh Silfwer Mynt, och dher emot af Oss ödmiukeligast begärat efterskrefne wåre och Chronones godz som ähre belegne uthi Sudermannaland, Oppunda häradt och Juletta Sochn, Nembligen Lijda Chrono-hemman ett, Ibidem Chronohemman ett, Ängetorp Chrono-hemman ett, Hälltäppa Chronohemman ett, Båtten Chrono-hemman ett, Dafwijka Chronohemman ett, Lilla Högbrunn Chronohemman ett, Fäbodha Chronohemman ett halft, Lijnsätter Cronobrunn Chronohemman ett halft, Lijnsätter Chronohemman ett halft, Wadshammar Chronohemman ett fierdedels, Häbbeshälla Chronohemman ett fierdedels, Baggebool Chrono-hemman ett fierdedels, Getebotorp Chronohemman ett fierde-dels, Österheedan Chronohemman ett fierdedels, Helleråd Chronohemman ett Ottondels, Hjelmsätter ett Chrone Nybygge. Österåkers Sochn, Säby skattehemman ett, Säby Skattehemman ett, Hulla skattehemman ett, Ibidem skattehemman ett, Ibidem skattehemman ett, Öfwerhulla skattehemman ett, Torp skatte-hemman ett, Gröfzbool skattehemman ett, StooreTäppa skatte-hemman ett, Wannala skattehemman ett, Boodha skattehemman ett, Bärga skattehemman ett, Ibidem skattehemman ett, Ibidem skattehemman ett, Etterstadh skattehemman ett, Ibidem skattehemman ett, Asköö skattehemman ett, Blomsterhult skattehemman twå treediedeels, Snyta skattehemman ett halft, Höögiöle skattehemman ett halft, Askerbool skettehemman ett fierdedels, Klockarebool skattehemman ett trediedeels, Nyckellboda skattehemman ett fierdedels. Tree uthiorder i Berga, Twåå uthiorder i Asköö, en qwarn under Torp, En qwarn under Öfwerhula, en qwarn under Nederhula, än en qwarn ibidem, Järfsby Arf och eget hemman ett, ibidem Arf och eget hemman ett, Ibidem Arf och eget hemman ett, Nederhulla Arf och eget hemman ett, Skogen Arf och eget hemman ett, Bångerbool, Arf och eget hemman ett, Etterstadh Arf och eget hemman, Twå trediedeels. En wreet ligger till en gårdh, Säby, Laggarebool Chronohemman ett halft, Lacketorp Chronohemman ett halft, Täppa Chronohemman ett halft, Steenbro Chronohemman ett halft, Steenbro Chronohemman ett halft, Chrookäng Chronohemman ett trediedeels, Backa Chronohemman ett fierde-deels, Röödh Chronohemman ett fierdedels, Wadh Chronohemman ett fierdedels, Waltran Chronohemman ett fierdedeels, Siögöle Chronohemman ett fierdedeels, Brogetorp Chronohemmen ett fierdedeels. Till Skogen ligger en qwarn. Till Lilla Täppa ligger en qwarn. Floda Sochn, Eneby Skattehemman ett, En uthiordh Ibidem, Giöterstadh Skattehemman ett, Karlstadh skattehemman ett, Hägerboo skattehemman ett, Hijsiö skattehemman ett, Nollankierr skattehemman ett, Slättfall skattehemman Tree fierdedels, Sättre skattehemman ett halft, Wäsby skattehemman ett halft, Ingenwalsbodha skattehemman ett halft. Skyllinge Sochn, Skyllinge der Anders Aboor, Cronohemman ett, Skalunda Chronohemman ett. Wästergötland, Skaraborgs lähn, Skånings Häradh och Hasslösa Sochn, Öfwanstorp Chrone Nybygge ett fierdedeels, Huilka Hemman, Qwarnar, Nybyggen och uthiordar renta åhrligt i spannmål och åtskillige Andra pertzeler med Land (??) gerden och Saltpettershielpen tillsammans efter wår Cammar Ordning i Penningar Uthreknat Ettusendh, Etthundradhe Ottatijo Otta dahler, Sex öre 20 9/10 gott gengse silfuer Mynt. För huilka godz och rentor Wij och Chronan af welb:de Hr Paul Kewenhüller således ähre förnögde och betalte såsom föllier Nl först hafuer han på wår nådige tillåtelse decourterat pantskillingen Tiotusende Etthundradhe Tretton och en half Rijksdahler för Ofwantaldhe hemman och godz uthi Södermanlandh som Öfwersten Eberhart Erentreuter hafwa warit pantsatta för samma summa den han af wår högtährade Käre Herr Fader (gloewürdigst i åminnelse) och Chronan efter liquiderat Rekning hade att fodra, som Pantebrefwet af den 22 Martij 1631 det wijdere uthwiser, hwilken Pantheskillingh sedhermere af b:te Eberhart Erentreuter till Welb:te hr Paul Kewenhüller transporterat är: Sedan hafwe wij nådigst bewilliat oftab:te Paul Kewenhüller till detta kööps nöjachtige fulgörande ett korta och afdraga sin egen huus Oss och Chronan hafwande skuldfordrans Capital Siutusendh Fyrahundradhe Ottatijo Nijo Rijksdahler, Trettio Twå öre 16 2/9 silfwermynt, hwar med Wij för heela Ofwanomtalde Köpegodz Summa Sjuttontusend Sexhundradhe Tree Rijksdahler in Specie, Otta öhre 16 8/9 silfwerm:t, ähre tillfyllest contenterade och för Ofwanskrefne wåre och Chronones Godz av welb:te hr Paul Kewenhüller alldeles förnögde. Afhende för den skull Oss,wåre efterkommande Konunger och Sweriges Chrono ofwanskrefne hemman, qwarnar, Nybyggen och uthiorder och tillegne dem b:te hr Paul Kewenhüller hans huustru och arfwinger med Huus, Joordh, Åker, Eng, Skogh, mark, Fiske och Fiskewatn, Strömer, Qwarn och qwarnställen, Torp och Torpstellen, och alle andre tilläghor i wåto och torro, närby och fierran, intet Undantagandes af allt dett som dher till lyder, med retta legat hafuer eller lagligen tillwinnas kan till att niuta, bruka och behålla, till ewerdelig ägho och frelse, aldeles såsom andre sine arfwegodz och flere wåre trogne Männ och Undersåtare, af Adel uthi wårt Rijke, dheres welfångne Egendom och frelsegodz efter privilegiernas Lydelse och innehåldh innehafwa och besittia. Och der såhende (som Wij dock icke weele förmoda) att ett eller flere af förb:te Hemman, Qwarnar, Nybyggen eller Uthiordar gingo wälb:ne Paul Kewenhüller hans huustru och arfwingar med någon rätt ifrån, då förplichte Wij Oss, wåre efterkommande Konunger och Sweriges Chrono, att erlagga honom eller dem, så godhe godz i lika ränta och legenheett igen, innan Sex wechor näst dher efter, uthan någon wijdlöftigheet eller Upskooff. Så welw Wij Oss, så och befahla här medh wårt CammerRådh och Cammererare, att the efter dette wårt Öpne Brefz dato wåre och Chronones Jordeböcker Förandra, förandes in förb:te hemman, qwarnar, Nybyggen och Uthiorder, för welb:te her Paul Kevenhüllers hans hustrus och Arfwingars faste och fulkomblige frelse. Huad Skatterettigheeten anlånger, skall mehr- och välbemälte hr Paul Kewenhüller hans hustru och Arfwingar icke hawfa macht att twinga Jordäganden ifrån sin bördh uthan godh willie och samtycke hans som Lagh förnåhr. Till yttermehre Wisso, ähr detta medh wår egen handh underskrifwit och wårt Kongl. secret bekreftat.
Gifwit på wårt Konungslige Slott Stockholm den Ottonde dagen uthi Aprilis Månadt, Åhr efter Christi Bördh, Ettusendh Sexhundradhe på det fyrationede och Sjiundhe.

Christina

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

5624

Samtidigt förvärvat

Samling: Handskrifter och brev från 1400- till 1700-talet

Tillkomsttid start

1647

Historik

Nyköping Nyköping Södermanland Sverige

Sakord

Pergamentbrev

Specialbenämning

Köpebrev, Drottning Kristina

Material

Trä Vax

Bredd (mm)

780

Höjd (mm)

700

Djup (mm)

18

Diameter (mm)

80

Tillverkning - Land

Sverige

Tillverkning - Län

Stockholm

Tillverkning - Kommun

Stockholm

Utställningshistorik

1979 - 2000-01 Deposition: Julita gård

Källhänvisning

“SLM 5624 - Pergamentbrev från 1647, drottning Kristinas namnteckning,” Sörmlands museum, hämtad 24 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/292691.