SLM 5627 - Pergamentbrev undertecknat av Häradshövding Åke Wrängh 1669

Titel

SLM 5627 - Pergamentbrev undertecknat av Häradshövding Åke Wrängh 1669

Anmärkning

Pergamentbrev undertecknat av Häradshövding Åke Wrångh 1669.
Gåva av Alm.
Avskrift 1951 av förre landsfogden Bengt Widebeck. Originalet i Sörmlands Museums arkiv.

Söd
Bettna
Tweta

För allom dhem som dhetta mitt öpna bref händer förekomma, see eller höra läsas, Bekienner Jag Åke Wrångh till (Bullerstadh ???) Häradzhöfdinge uthi Nyköpings Lähn, att åhr efter Christi bördh 1669 den 7 Junij, då jagh Laga Tingh hölt med Allmogen af Oppunda härad uthi Lerbo: Framkom för Rätten Trägårds-mästaren på Lagmansöö Ehrbare och Konstrijke Mester Aron Larsson och Uppladhe ett pergamentz Kiöpebref dat Lagmansöö den 20 Augusti 1667, hwarmedh han bewijser huruledes Frijherrinnan Högwälborna Fru Maria Elizabeth hafwer gunstigst tackts honom Uplåta Ett sitt faste Frelse Hemman Twetha beläghit uthi Bettna Sochn Oppunda Häradt och Sudermannalandh att få Kiöpa under Skattemannarättigheet för Fyrahundrade dahler Silfr:myndt, hwilka 400 dahler Silfwermyndt högb:te Fru tillstår sig dhen sidste penningh med dhen förste richtigdt bekommit och Upburit hafwa Hwarföre Hafwer hon afhendt sigh och sine effterkommande Erfwinger b:de Hemman Tweta med alla dess adpertinentier och dhet tilegnat mehrb:te Mäster Aron Larsson hans Hustru barn och erfwinger och så Erfwinge efter Erfwinge under Skattemanna Rättigheet till en ewerdeligh oklandradt egendomb at nyttia häfda bruka och beholla som annor dheras arff och aflinge Jordh och dhee bäst gitta och behaga, Uthi Huse, Iordh, Eng skoug och Mark Fiske och Fiskewatn, qwarn och qwarnströmer, Torp och Torpställen, Närby och Fierran, intet Undantagandes af alt det som dher till af åldher Lydt och Legadt hafwer eller Her efter Upspanas och Lagligen tillwinnas kan; och såsom detta Hemman Tweta är Lagbudit, Nembl. Första gången 1667 den 21 Octob; Andra gången 1668 den 27 Januarij Eodim Anno den 1 Junij och sedan Lagståndet och ingen emedlertijdh dher Uppå nogodt klandrat eller åthal giordt, ty dömbde iagh medh Nämbden att samma Kiöp skall stånda och aldrig åthergånga, och hafwer ingen macht her Uppå ytterligare tahla eller Klandra widh 3 Mark för Häradshöfdinge dombrått; och desse ehrlige och beskedelige mähn äro der till faste, Nembl. Domaren Lars i Wadh, Peder i Wäsby, Jöns i Aggarn, Lars i Kulltorp, Lars i Tyble, Oluff i Wijby, Peder i Hulla, Oluff i Hageby, John i Heby, Anders i Östorp, Anders i Tiugsta och Jöns i Gnesunda.
Till yttermehra wisso Under mit Nampn sampt mitt och Häradz Signete Actum ut supra.

Åke Wrang

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

5627

Samtidigt förvärvat

Samling: Handskrifter och brev från 1400- till 1700-talet

Tillkomsttid start

1669

Sakord

Pergamentbrev

Bredd (mm)

490

Höjd (mm)

490

Djup (mm)

20

Diameter (mm)

61

Tillverkning - Land

Sverige

Tillverkning - Län

Södermanland

Tillverkning - Socken

Bettna

Källhänvisning

“SLM 5627 - Pergamentbrev undertecknat av Häradshövding Åke Wrängh 1669,” Sörmlands museum, hämtad 22 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/292694.