SLM 5628 - Pergamentbrev, Köpebrev med två lacksigill undertecknat av Johan Kloo 1728

Titel

SLM 5628 - Pergamentbrev, Köpebrev med två lacksigill undertecknat av Johan Kloo 1728

Anmärkning

Köpebrev på pergament med två lacksigill i järnbleckdosa undertecknat av Lagman Johan Kloo 1728. Skadad av rostfläckar. Diam 57mm och 58mm. Pergamentets höjd är 400mm och med sigillen 620mm.
Gåva av Alm.
Avskrift 1951 av förre landsfogden Bengt Widebeck. Originalbrevet i Sörmlands Museums arkiv.

KONGL. MAIJ:tts till SWERIGE
Wälförordnad Lagman och Häradshöfding uti Södermanland och Nykiöpings Lähn, Jag Johan Kloo Giör allom dem som detta mitt opna Bref händer förekomma, at se eller höra läsas kundt och witterligit at Åhr effter wårs Herres och Frälsares Jesu Christi hugneliga och Nåderika Börd Ett Tusende Siuhundra och på det Tiugunde Åttonde, Den tiugunge Siette Dag i Januari Månad, då jag för Rätta satt och Laga Ting hölt med menige man och allmoge af Oppunda härad i Ramsta Giästgifwaregård, närwarande efterskrefne Häradets besworne nämnd.
Samma dag framkom för mig och sittiande Rätt dannemannen ärlig och beskedelig Jöns Bertilsson i Bogsten Bettna Sochn anhållandes om fasta och tingsskiötning uppå En Trediedel i Bem:ta Skattehemman Bogsten: och uptedde till bewis af laga fång 1:o ett Kiöpebref utgifwit i Wittnens närwaro den 21 Februarij 1697. af Ingeborg Larsdotter i Säfwartorp, Biörkwik Sochn, hwarmedelst hon till sine syskonbarns barn Jöns Bertilssons hustru Brita Persdotter och hennes trenne bröder Nils Per och Jon Persöner försålt den Jordh som hon efter sine föräldrar i Bogsten ärft hafwer för Ett Hundrade åttatio dahl. Kopparm:t till fult nöije upburne penningar; och är samma Kiöp lagl. opbudit åhr 1700 den 4 junii 1:sta gången, den 16 octob. nestfölliande 2:dra gn och den 18 Februarii 1701 3:die gången. 2:do ett Kiöpebref de Anno 1708 den 24 octob. underskrifwit af Anders Olsson i Walla Olof Andersson i Ytteräng, Jöns Öijersson i Råby och Jöns Bengtsson i Eneby på sine pupillers wägnar, hwilka till hustru Brita Persdotters förra man Erich Persson försålt den Jord af Trettiotwå penningland i Bogsten, som de efter sine föräldrar ärft, för Twåhundrade Trettio dahl. Koppm:t och är detta Kiöp Opbudit Åhr 1709 den 26 Januarii 1:sta gången den 6 Julii 2:dra gången och 19 Octobr samma åhr 3:die gången. 3:tio ett Kiöpebref dat. Lundby den 1. februarii åhr 1725, af hustru Britas broder Per Persson i Hwalsta utgifwit på des ärfda andel, den han för Etthundrade trettio dahl. Kopparmt sålt till Jöns Bertilsson och des Hustru; hafwandes ock brodren Nils Persson i Ändebohl, efter Kiöpskrift af sistnämnda dato, uplåtit sin ärfda andel för Ett hundra trettio dahl. Kopparmt, hwilken efwen på des afledne broders Jons dehl bekommit fembtjotwå dahl KopparM: och äro desse senare Kiöp opbudne åhr 1725 den 4 februarii 1:sta gången, den 9 Junii 2:dra gn, och 1726 den 28 Januarii 3:die gången. I anseende härtill och som alla förbem:te Kiöp lagl. i Wittnens närwaro äro slutna, Sälljanden nu ock tillstå sig de accorderade Kiöpe Summor hwar och en at hafwa undfångit och fördenskull afhändt sig bem:te jordedelar och kiöparna dem tillägnat, hwarå icke allenast som förmält är oklandrade opbud utan ock sedermera laga Stånd efter hwartera sista uppbudet utan åtahl kommit; så at Jöns Bertilsson med des hustru Brita Persdotter äro innehafware af en Trediedel uti detta skattehemman Bogsten; ty kunde den begierta fastan icke förwägras; utan dömde iag med nämnden i kraft och förmågo af Lag. Cap. 1.2.4. och 10: Jord.B: L:1 dessa Kiöp at fast stånda, och aldrig återgånga samt En Trediedels Skattejord i Bogsten, Bettna Sochn, at wara Jöns Bertilssons och des hustru Brita Persdotters såwal som deres barns och arfwingar som ock derefter sin arfs och börds proportion Lag- och wälgångne egendomb till alle delar, hus, jord, Åker, Äng, Skog, Skiuuhl, mark och utrymmen, fiske och fiskewattn, qwarn och qwarnställen, Torp och Torpställen i wåto och torro, närby och fierran, intet undantagandes af alt det som nu dertill lyder, med rätta lyda och ligga bör eller hädanefter med Lag och domb tillwinnas kan at äga, råda, bo och besittia oqwalt och opåtalt, nu och i tillkommande tid med all den rättighet och förmån som lag medgifwer och förunnar. Ty må ingen herå nu mera något klander giöra wid boot för häradshöfdinge dombrutt efter lag. Fölliande sutto i nämden och woro fasta heråt: domaren Jöns Johansson i Bergatorp, Swen Jonsson i Speteby, Nils Nilsson i Berga, Jon Bondesson i Ålsätter, Olof Nilsson i Enby, Per Andersson i Gråsta, Karl Bondesson i Julesta, Olof Olofsson i Näsby, Erich Andersson i Fimta, Olof Larsson i Hulla, Carl Bengtsson i Walla och Anders Jonsson i Stora ??.
Till yttermera wisso warder detta med mitt och häradets wanliga Signeten bekräftat. Anno, die et loco ut supra.
På Härads Rättens wägnar

Johan Kloo

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

5628

Tillkomsttid start

1728

Sakord

Pergamentbrev

Specialbenämning

Lagman Johan Kloo

Material

Metall: Järn Vax

Bredd (mm)

560

Höjd (mm)

580

Djup (mm)

23

Diameter (mm)

57

Tillverkning - Land

Sverige

Källhänvisning

“SLM 5628 - Pergamentbrev, Köpebrev med två lacksigill undertecknat av Johan Kloo 1728,” Sörmlands museum, hämtad 26 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/292695.