SLM 5636 - Pergamentbrev

Titel

SLM 5636 - Pergamentbrev

Anmärkning

Pergamentbrev, köpebrev från Nyköping 1735. "Försäljning av åkertäppor, utom Nykiöpings Stads Wästra Tullport belägne".
Brevets höjd är 350mm och med sigill 610mm.

Undertecknat av G Willemot, Petter Baillet m fl. Nyköpings sigill (lack) i mässingsdosa med diam 57mm, fäst med vitt och grönt sidenband.

(Avskrift:)
Kongl Maij:ttz Troplichigste Tienare och undersåtare, Borgmästare och Råd uti Stapel Staden Nykiöping, giöre i kraft af detta wårdt öpne Bref kundt och witterligit att då man skref åhret efter wår Herres och frälsares hugnerijka födelse, det Ett Tusende Siuhundrade Trettio Femb den Tjonde dag uti December Månad då Laga Rättegång höltz på Nyköpings Rådhuus, kom för oss och sittjande Rätt, Handelanden Hr Abraham Norman och upwiste ett Kiöpebref, som fru Karin Åkerhielm den 24 Julii 1733 utgifwit, deruti hon uplåtit och försåldt sine Åkertäppor, utom Nykiöpings Stads Wästra Tullport belägne, den ena lille Bro - och den andra Wästgiöte Täpporna kallade för en Summa Penningar af Tree Tusende Sexhundrade daler kopparmt, hwilka 3600 D:r Dito mynt, han tillstår sig den första Penning med den sidsta richtigt bekommit, och dem qwitterat, och fördenskull afhänder sig sina Barn och arfwingar samma åkertäppor med dess tillhörigheter, och dem tillägnar Handelsman Norman des Hustru Barn och arfwingar, att besittia, nyttja bruka och behålla, som all annor Lag och wälfången Egendom nu och uti ewärderliga tijder, Ty anhölt han bemte Handelsman Norman att uppå samma åkertäppor med des tillhörigheter undfå Stadsens Fasta, hwilken Begieran, som i sig sielf skiälig och rättwis är, Magistraten icke kunnat eller bort afslå, emedan det befinnes härmed efter Lag och gammal Stadga Procederat wara, så att för bem:te åkertäppor med des tillhörigheter utan något emellan kommande Klander, blifwit å Tre Måndagar nembl:n den 18 Martii 1734 Första gången, den 17:de April andra gången och den 8:e Dito Tredie gången, lagligen upbudne, Hembudne och frijskilling efter lag och Privilegier är gifwn; Fördenskull dömbde Rätten detta Kiöp så fast ständigt och oryggeligit, att det hädan efter skall beständigt blifwa, och eij återgå, nu eller tillkommande tider, och fördriste sig eij heller någon efter denna dag härpå at tahla eller klandra wijder Fyratio Rd:r Silfer.mt för dombrott utan äger Handelsman Norman, des Hustru barn och arfwingar samma åkertäppor för en fast wälfången och ewärderlig oklandrad egendomb besittia nyttia bruka häfda och behålla abalienera och försällja, efter som honom och dem bäste behagar och Lag förmår, Konungens och Stadsens rätt i allo förbehållen. Till yttermera wisso hafwa wij detta med Stadsens secret bekräfta låtit, samt med wåre egne Händer underskrifwit;
Gifwit på Nykiöpings Rådhuus, Åhr och dag som ofwan förmält är.

Gehr. Willemot Petter Baillet
Joh. Westerling Sam: Elbfass Caspar Plön M:Ihn
K: Eneroth

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

5636

Samtidigt förvärvat

Samling: Handskrifter och brev från 1400- till 1700-talet

Tillkomsttid start

1735

Historik

Nyköping Nyköping Sverige

Sakord

Pergamentbrev

Specialbenämning

Köpebrev, G Willemot, Petter Baillet m fl.

Material

Papper Lack Metall: mässing

Bredd (mm)

470

Höjd (mm)

560

Diameter (mm)

57

Tillverkning - Land

Sverige

Källhänvisning

“SLM 5636 - Pergamentbrev,” Sörmlands museum, hämtad 25 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/292703.