SLM 5623 - Pergamentbrev, köpebrev från 1685

Titel

SLM 5623 - Pergamentbrev, köpebrev från 1685

Anmärkning

Köpebrev 1685. Två handsigill i trädosor, fästa med blå sidenband. Locken saknas, diameter 4,7 cm och 2,8 cm.
Pergamentets höjd är 36 cm.

Kongl. Maij:tz Tro Tiänare och Häradzhöfdinge öfwer Nyköpings Lähn uthi Sudermanland Jagh Johan Bysing, Bekienner och härmedh för allom som Detta Kiöpebref seendes eller hörandes warder Witterligt giör, att åhr efter wårs Herres och Frälsares Jesu Christi hugneligha födelse Ett Tusende Sexhundrade och på dhett Otta Tijonde fämbte, den 2 octobris, När tinget höllz med Allmoghen af Willåttinge härad uthi Malma, nährwarandes landshöfdingen wälborne h. Gabriel Falkenberg och med mig elskelig häradz Nämbd. Samma dagh kom för Rätten Assessorens wälb. hr Niclas von Preutz ombudsman (??) Erich Pärson, begiärandes fastebref på de hemman och räntor som inspectoren Thomas Joung honom såldt, och grefwinnan högstwälborne Fru Anna Sophia af Wiedt och Wasaburgh för detta äigt och tillhörighe warit, hwilka bemälte Inspector Joung för en ansenlig peningefordran förmedelst Kongl. Hof Rättens domb dat. 2 Decembris Anno 1682 af fru Grefuinnan tildömbd, Opå huilken domb hr landzhöfdingens bref och order folgt den 23 decemb till Befallningsman Anders Häland att grefwinnans lösa tilhörigha äghendom wid Ådö gård till samma gäldz afbetalning må blifua emploigerat, befald at slijcht notificera grefwinnans betiänte Olof Pärson, at han icke til ringeste af de lösören, bestående i Sädh Boskap eller huariehanda perlzeler, sampt hos bönderna optagne och innestående räntor må abalienera, förr ähn ofuantalde Summa efter Kongl. Hof Rätts domb woro fullgiord, therföre och hr landzhöfdingen strax detta Fru Grefuinnan, skrifteligen och den 8 januarij A:o 1683 notificerat, jämte copia af domen communicerat, föreläggiandes Tolf weckor dagh med suar inkomma (?) be:te Thomas Joung skulle blifua tilfredzstäld och förnöijd, huar och icke sådant skee skulle, och han sig widare oförnöijd skulle besuära, kan hr landzhöfdingen wahd afböija, när tijden exspirerat ähr, honom den handräckning gifwa, som des ämbete fordrar, oachtat nogon fullmächtige tilstädes wore eler icke. Samma Monotorial bref är Grefuinnans betiente Olof Person den 8 feb. A:o 1683 i händer lefvererat med befallning strax at öfwersända som förmodelighen lärer wara framkommit, icke desto mindre att winna tijden, fastän berörde Inspector Joung per supplication erhollit Kongl. Senatens confirmation den 20 maij 1683 deruthinnan befordrandes honom til en prompt och behörig execution hafuandes inthet befahra nogon ändring, som Kongl. hofrätten så rätteligen dömbt och laga krafft vunnit. Jämbwäl förmådt Kongl. hofrättens recommendation om befordran til hr landzhöfdingen dat 8 fab 1683, må erholla wederbörlig execution på den domb, emellan honom och fru Grefwinnan afsagd, af den rächning han fattadt och opsatt måtte med domen af tuänne gode män jämbföras, som, skedt är af deputerade commisarier hr Johan Bohn och hr Insulander d. 8 maij 1683 Ehrkennandes det Thomas Joungs opsatz i alla puncter wara rätt Uträchnat och rächningens balance til 13605 (?) 29 (?) 10 (?) richtig, som han af fru Grefuinnan effter domen hafuer at fordra. Fördenskull hr landzhöfdingen den 16 maij samma åhr sedan han Fru Grefuinnan Hofrättzdomen comminicerat och monotorial om betalningen adverterat, jämbwäl föresatta terminen exspirerat och allzinthet suar emedler tijdh ehrhollit, mindre fru Grefuinnan til ringeste nogon anstalt giordt, eller göra låthit om des betalning, huarföre befalt Hr Häland at tilsäga fru Grefuinnans betiente Olof Person at han strax af de för detta arresterade saker inkomster och räntor till Tohmas Joung lefvererar, först i afrächning på sin fordran Trij Tusinde Daler Kop:tt, och resten sedan en Månad efter dato, huilket mot förmodan detta icke skedde, skulle uthan Widare dröijsmåhl, göra honom hehla summan af 13605 (?) 29 öre af de resterande lösören betald, och, der de icke tillräckia skulle, då immitteres honom i de längst ifrån Ådö gård belägne hemmansräntor. Nu såsom tijden dröijdes fastän H Joung Tridio resan förmådt kongl. Hofrättens bref 25 maj 1683 det hr landzhöfdingen i af seende Tohman Joungs slätta tillstånd och lägenhet motte blifua hulpen med en prompt och behörig execution, at han icke må hafua orsak sig der öfuer klagha, at han icke kan snart niuta, huad han är berättigadh till. Fördenskull hr landzhöfdingen d. 4 Junij ähr widare befallning gifwit, at fru Grefuinnans betiente så mycket i löst som finnas kunde nu strax låta (??) . Men inkom suar, att inga lösöhren mehra finnes än til 3150 p wärde, föruthan fattubuhren som för grefuinnans bortowarandes skull, icke kunde öpnas. Huarföre afgick den 10 Junij 1683 hr landzhöfdingens ändtelige order, dett Befallningsman Häland de resterande Tijo Tusende fämbhundrade Fämptijo fämb daler 13 öre Kop:tt Skulle immittere ofuanb:te Tohmas Joung (??) fru Grefuinnans fasta frälzegodz belägna i Mällösa s:n: Wägre Hällefors 1/4, Cramnästorp 1/4, Lijddebron 1/2, Kijl Cronoh 1/2, Ulfztorp 1/2, Sähretorp 1/2, Sketorp 1/2, Holmsiön 1/4, Flassholm 1/4, Påwelskällan 1/4, Näs 1/4, Wik i Fårsa sochn, Forsa med en äng Hem 1, ibid. hem 1, och Sätra hem 1, låtandes honom den tilträda, och opbära innewarande åhrs ränta, och sedan med dem å nästa ting aldeles förfahra som lagh förmå: Härwid skedde, att ofwan specificerade Tohman Joung tillimmitterade hemman den 22 Septembris An:o 1683 första gången på Tinget opböds. sedan den 31 Januari A. 1684 Andra gn och den 14 Junij samma Åhr Tridie gången. Emedler tijd och biss dato icke til ringeste nogot lagha klander jäf eller inspråk inkommit, Dy hafua Tohman Joung samma immission tillijka med der för behörigha documenter sampt Rätt och rättighet efter domb, liquidation och execution, och nu mehra sin lagfahrande panträttighet transporterat till assessoren Wälb h Nicolas Von Preutz, som han derföre tilstår sig fullkombligen sin uälenderade Summa wara richtigt och nöjachteligen betald, som siellfva transporten och quittencet, det för Rätten opwijst och opläses war dat: 16 julij 1685 i bokstafuen widare förmåhr och inneholler. Huarföre efter H. landzhöfdingens bref d. 4 September 1685 samma hemman af deputerade herrar och män wärderade, som des instrument dat: Flehn d. 30 Septemb 1685 uthwisade, alltså mehra icke requireres än Rättan Ting, Skiötning och lagha fastebref.
Så aldenstund ofuanberörde hemman ähr opå tränne häradz ordinarie lagha ting argto cap. 7 iordahb. opbudna och uthan någons til ringeste quälliande och åthahl öfuer Åhr, Dagh, och Säx veckor til ägharens och bördemans lösn lagståndne, Oactadt det Fru Grefuinnan Omständeligen ähr, så om skuldens quantum communicerat, tijd förelagd och inga lösören funnits, eller nogon anstalt giord blifuen om betalning. dy så wida Inspectoren Joung allan sin rätt som han förmedelst lagfahrande obtinerat uthi samma hemman, han in opå assessoren Wälb. hr Niclas von Preutz transporterat och derföre nöijachtig betalning undfått, Dy kunde Rätten icke fastebref förwägra uthan Ehrkende assessoren wälb. hr Niclas von Preutz, des k. hustru barn och arfuingar samma ofuanbenembde Tohmas Joungs Aflinge hemman, som per cap. 9 iordb. han hafuer makt och wåld göra af huad han will, gifua eller Sällia etc. Och opå hr Assessoren han trasporterat att beholla, niuta och obehindrad possidera som sin lagh och wällfångna äghendomb nu och erwärdelighen, huarföre ingen hafue macht här å klandra wid 3 straff för häradzhöfdingedombrott argto Cap 39 Tingb. (??) ähro här (??) , som i Nämbden sutto: Nils i (??) , Nils i Näs, Måns i Grinda, Pär i Dunker, Bängt i Fränsta, Anders i (??), Erich i (??), Olof i Crognäs, Påwel i (??), Pär i (??), Olof i (??), och Olof i Lilla Malma. således sanfärdheligen wara paserat och afdömdt bekräftar jag med eghen hand nampn och Signete jämbte häradz Actum ut superius. Doch Kongl. M:tts och cronones inlösningsrätt altijd och aldeles förbehollen.

På Rättens (??)
Johan Bysing

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

5623

Samtidigt förvärvat

Samling: Handskrifter och brev från 1400- till 1700-talet

Tillkomsttid start

1685

Förvärvsdatum

1979

Sakord

Pergamentbrev

Specialbenämning

Köpebrev, fastebrev

Material

Trä Vax

Bredd (mm)

600

Höjd (mm)

570

Djup (mm)

17

Diameter (mm)

47

Tillverkning - Land

Sverige

Tillverkning - Län

Södermanland

Tillverkning - Socken

Lilla Malma

Källhänvisning

“SLM 5623 - Pergamentbrev, köpebrev från 1685,” Sörmlands museum, hämtad 28 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/292690.