Samlingarna från Strängnäs läroverk, Thomasgymnasiet, Paulinska skolan och Vasaskolan

Omslagsbild

Titel

Samlingarna från Strängnäs läroverk, Thomasgymnasiet, Paulinska skolan och Vasaskolan

Anmärkning

Sveriges andra gymnasium grundades 1626, tre år efter Västerås. Regium Gustavianum Gymnasium Strengnese hade sina första lokaler i Roggeborgen vid Strängnäs domkyrka. Där fanns både trivialskola och gymnasium. Gymnasiet var en typ av högre läroverk.

I denna skolsamling, en av flera skolsamlingar på Sörmlands museum, ingår material från flera århundraden, vilka tidigare har förvarats på flera senare skolor i Strängnäs innan de överfördes till Strängnäs museum och slutligen till Sörmlands museum 2017.

I samlingen ingår förutom undervisningsmaterial även en hel del kuriosa, vilket har sin historiska förklaring, se nedan. Även vapen typ gevärsattrapper, floretter och skyddskläder ingår, de känns främmande för dagens skolundervisning men var en realitet under 1800-talet.

Om skolans historia och de i samlingen inblandade skolorna:

På 1600-talet fanns både trivialskola och gymnasium i Roggeborgen i Strängnäs. Under 1800-talet var läroverken skolor med teoretisk utbildning mellan den obligatoriska folkskolan (som lagstadgats av riksdagen 1842) och universiteten.
Efter ett kungligt cirkulär 1849 blev de båda skolorna läroverk. 1850 bildades Strängnäs högre elementarläroverk genom en sammanslagning av Strängnäs gymnasium och Strängnäs lärdoms- och apologistskola.

Läroverksstadgan 1878 skilde på högre läroverk som var nioårigt och utmynnade i studentexamen och lägre läroverk som var kortare och utan examen. Det var då Strängnäs högre elementarläroverk fick namnet Strängnäs högre allmänna läroverk. I läroverksstadgan 1905 kallades det lägre sexåriga stadiet för realskola, med realexamen, och det högre fyraåriga stadiet gymnasium som avslutades med studentexamen.

Skolan kommunaliserades 1966. Gymnasiet skildes från lägre skolor (bland annat realskolan) 1970 och fick då namnet Thomasgymnasiet (efter biskop Thomas, som skrivit Frihetsvisan). Kvarvarande högstadium kallas sedan 1972 för Paulinska skolan (efter biskop Laurentius Paulinus Gothus, som år 1626 fick löfte om en skola av kung Gustav II Adolf). Vasaskolan togs i bruk 1939 och är grundskola.

1971 ändrades gymnasieskolan och slog samman med yrkesskolan. Den äldre typen av studentexamen avskaffades efter 1968 och realexamen 1973 i Strängnäs. Flickor fick söka till gymnasiet i mån av plats från 1923, 1929 till realskolan. Flickskola fanns i Strängnäs, enbart ett rithäfte kan med säkerhet knytas till denna.

Det är det tidigare läroverket, Thomasgymnasiet, Paulinska skolan (högstadium) och Vasaskolan (grundskola) som under olika perioder har överlämnat material till Strängnäs museum.

Läroverkets äldre bidrag, kuriosaföremål och arkeologi från den tidigaste perioden:
I det tidigaste materialet ingår föremål som inte har mycket med skolundervisning att göra, de kan snarare betecknas som kuriosaföremål. Dessa överfördes under lång period under 1800-talet och framåt till Strängnäs museum. Detta har Yngve Löwegren tagit upp i boken ”Naturaliesamlingar och naturhistorisk undervisning vid läroverken” i serien Årsböcker i svensk undervisningshistoria 1974:
”De äldsta skolmuseerna påträffas i stiftsstäderna. De har sitt upphov i de gåvor av herbarier, rariteter och ”courieuse naturalier”, som ofta medföljde böcker då sådana överlämnades till domkapitelbiblioteken. Så småningom överflyttades naturalierna och etnografica till läroverken och bildade där grunden till skolornas samlingar. Läroverken kom således att tjänstgöra icke endast som förvaringsplats för undervisningsmaterial utan fick länge stå som mottagare av allsköns kuriositeter och rariteter, när biblioteken icke längre ansågs vara rätt plats för dylika. Detta framgår tydligt av de redovisningar över gåvorna som finns i årsredogörelserna”. /Yngwe Löwegren

Som exempel i samlingen kan nämnas runstavar, smycken, snusdosor av valnöt och mässing, koleraamulett, radband från Krim, portugisisk slända, stansar, sigillstampar, och ”heligt bröd från kloster vid Moskva” mm.

Från medeltiden och framåt var studierna av religiös art och med inriktning på klassiska språk De var avsedda för utbildning av kommande prästerskap. Denna religiösa inriktning minskade med tiden och kom i stället att handla om naturkunskap, matematik och teknik mm. Ovan nämnda Yngwe Löwgren har konstaterat att just gymnasiet i Strängnäs var tidigt med att undervisa i medicin och om växternas namn och egenskaper. ”Detta är ganska anmärkningsvärt, ty det gymnasium som inrättades var annars en läroanstalt, vars allt dominerande ämne var den protestantiska teologien och vid vilken övriga ämnen studerades endast i den mån, de kunde anses på ett eller annat sätt stödja denna."

Vapensamlingen från läroverket:
Vapenövningar i form av målskytte och fäktning med värja, sabel och bajonettgevär var en del av gymnastikundervisningen för alla elever vid läroverken. De gevär som fanns tillgängliga vid skolorna var inte anpassade för skolungdom. I en proposition från 1890 föreslogs därför att gevärsexercis endast skulle utföras av eleverna från 15 års ålder och att lättare gevär borde anskaffas så att eleverna inte: ”… öfveranstränga sig och ådraga sig frön till framtida sjukdomar”. /Prop. 1890:17 s.40 f.

I samlingen finns ett antal gevärsattrapper med eller utan bajonetter, där själva skjutanordningen tagits bort. Här finns även floretter, fäktvärjor, svärd och två dräkter med harnesk och skyddsmasker.

Annat äldre material från läroverket:
Ytterligare två föremål är värda att nämnas, dels en djäknekappa och dels en puka. Djäknekappa bars av eleverna från grundandet fram till 1800-talets mitt. Denna djäknekappa är en slängkappa med krage tillverkad av bastfiber. Bland annat har Gustaf Ericsson i Härad berättat om deras våldsamma uppträden i ”Folklivet i Åkers och Rekarne härader” del 2. Pukan är troligen från 1700-talet, även denna tas upp av Gustaf Ericsson i samband med djäknarnas vårfirande, den ska ha använts av djäknarna när de ”vigde in föret”. Se s. 116, 121-122.

En jacka av mörkblått ylletyg återfanns i samlingen, från läroverket. Runar Elgfelt har i ”Strängnäskrönika I” nämnt att man från 1888 använde just en skoluniform av mörkblått kläde med ljusblå ränder.

Även arkeologiska fynd har ingått i läroverkets material. Flera av dessa, stenyxor och annat, var ofta lösfynd som skänkts. En kruka troligen ett gravkärl har liksom andra fynd en etikett, på denna kan man läsa att den är "Uptagen vid Nesselstad år 1807".

För övrigt kan nämnas äldre litteratur och arkivmaterial mm. Samt ett antal gipsfigurer och reliefer och som har använts vid teckningsundervisningen.
Det bör nämnas att den stora samlingen med naturalia i form av uppstoppade fåglar, djur och annat finns kvar i Strängnäs.

Föremål från Paulinska skolan:
Under slutet av 1970-talet överlämnades till Strängnäs museum ett antal föremål från högstadieskolan. Det rör sig dels om äldre material från läroverket, dels nyare läromedel.

Ett antal arkeologiska föremål var sannolikt ursprungligen på läroverket, liksom med bestämdhet 18 gevärsattrapper, se ovan rörande vapenundervisningen. Ett antal lådor med glasplåtar och projektorer från 1900-talets förra hälft har använts i ämnen som geografi, historia och konsthistoria. Glasplåtarna har motiv från olika delar av världen, Asien, Italien, USA och Canada, Arktis och Antarktis, samt konst och historia. Dessutom ingår lådor med fossiler, mineraler och bergarter. Ett mindre antal föremål kommer från fysik- och kemiundervisningen.

Föremål från Vasaskolan:
På denna grundskola har ett stort antal skolplanscher förvarats, en del äldre med enbart tryckt text, från 1800-talet. De flesta andra är av den typ som var vanlig på varje skola under 1900-talets första hälft. En del teman att notera, ”småskolans trafikbilder” från 1940-talet, sexualundervisning och inramade planscher i slöjdundervisning. Flera rullplanscher, främst kartor.
En svartmålad träplatta på benställning, ”svarta tavlan” ingår, liksom bläckhorn och skrivställ. Ritbräden, räknestavar och förvandlingslådor för längd och vikt mm.

Flera uppsättningar grammofonskivor med engelsk undervisning, från Hermods ”stenkakor” till senare ”Linguaphone Conversational Course” och ”Hallo Everybody”.

År 1926 utgavs ”Regium Gustavianum Gymnasium Strengnense”, en minnesskrift av Strängnäs Läroverkskollegium genom rektor Albert Falk vilken ger en tillbakablick av den äldsta skolan på orten.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17248