Eric Göranssons testamente

Omslagsbild

Titel

Eric Göranssons testamente

Anmärkning

Ingenjör Eric Göransson (1899-1973) och hans hustru Astrid hade inga barn. Hans testamente (se nedan) upptar nogsamt hur kvarlåtenskaperna från hemmet i Avesta skall fördelas. Att delar av arvet skulle gå till Sörmlands museum har sannolikt att göra med att fadern kom från Lästringe. Samlingen består av föremål från hemmet, arkeologiska lösfynd, en myntsamling, enstaka möbler, målningar och annan kuriosa, och inkom på 1970-talet.

Utdrag ur testamentet:

En kopia av Eric Göranssons testamente ingår i samlingen. Här framgår väldigt tydligt hur han har tänkt sig fördela kvarlåtenskaperna. Det är ställt till Civ.ing. Kurt Bergendahl och daterat 1970. Det inleds med:

”Broder: Du känner hur Astrid och jag hava det i släkthänseende – att vi icke hava några släktingar med undantag för kusinerna i Amerika. Det är i känslan av detta – om något skulle hända Astrid och mig/samtidigt eller kanske den siste av oss/, som jag vill bedja dig att vara behjälplig vid bouppteckning och upplösande av vårt hem. Astrid och jag vilja ej att detta skall ombesörjas av opartiska, känslolösa och okända personer…”

Sedan följer en noggrann beskrivning av begravning, gravsten osv:

”Bouppteckning: Anlita icke advokat, bank eller domstol vid utseende av bouppteckningsman. Vi bestämma i livstiden att bouppteckningen skall upprättas av….”

Testamentet innehåller förmögenhetsförhållanden, exakta koder till järnkistan i hemmet och hur den skall öppnas. Inventarier i hemmet, på vind/skrubb och källare:

”I vårt hem finnas en mängd saker/mera värdefulla/som icke böra försäljas på auktion här i Avesta, då publik här icke finnes att betala något för dem. Jag föreslår att de sammanföras och forslas till Stockholms auktionskammare…”

”Våra kläder med undantag för bättre plagg böra nedgrävas i grop i Backafall. Ring arbetaren Gunnar Linden, tel…, så gräver han grop i backen nedanför skruvstycket…”

Noggranna noteringar vilka som inte ska anlitas rörande auktion och avveckling. Och att mottagaren skall betalas av sterbhuset eftersom han ”bör vistas en längre tid i Avesta” . ”Du skall då taga din bostad i min lägenhet. Skämtsamt må jag tillägga att alltid kan du finna någon liten spritdroppe någonstans. Drick den med andakt i minnenas perspektiv”.

En minnesfond skall upprättas efter Erics mor och benämnas ”Erica Göranssons Minnesfond” till minne av hennes uppoffrande arbete inom Lästringe församling (1898-1940) [...] för forskning i socknens gamla historia och vidmakthållande av det som är gammalt och fornt inom densamma. Detta ligger mig mycket nära om hjärtat…”

Sen följer en lista på mottagare, inklusive ”Södermanlands Hembygdsförbund, Nyköping, att förvaras på Länsmuseet i Nyköping”.
Att notera: ”Till Lästringe Kyrka/nuv. Statskyrkan/ överlämnas järnkistan/gammal postdiligenskista/ med nyckel. I denna nedläggas fotografier av vår familj, vårt hem och Lästringebilder i övrigt från vår tid jämte 3 liggare med släktforskningsmaterial av min släkt. Kistan skall förvaras i kyrkan”.

Testamentet undertecknat Erik Göransson och Astrid Ejstedt 22 april 1970.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17134

Samtidigt förvärvat

Samling: Eric Göranssons testamente